Betrek uw online & hybride publiek met Sendsteps Meer info Meer info

Licentieovereenkomst

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Sendsteps: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Sendsteps B.V. handelend onder de naam Sendsteps, gevestigd aan de Paalbergweg 11 te Amsterdam Zuidoost, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34307436;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Sendsteps een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Sendsteps en de klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
d. product: de zaak dat onderwerp is van de overeenkomst;
e. diensten: de website en alle andere producten en diensten die Sendsteps aan de klant ter beschikking stelt o.a. in aanvulling op de software;
f. software: de door Sendsteps gedistribueerde software met inbegrip van alle toekomstige versies, verbeteringen, ontwikkelingen, programmacorrecties, updates en upgrades daarvan, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de software voor communicatietoepassingen om interactie met publiek te creëren;
g. website: de website van Sendsteps sendsteps.wpengine.com

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Sendsteps en de klant waarop Sendsteps deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Sendsteps, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Sendsteps en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Sendsteps is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk of elektronisch binnen 30 dagen worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Sendsteps verstrekte gegevens waarop Sendsteps haar aanbieding baseert.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Sendsteps daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Sendsteps niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.6 Sendsteps heeft het recht om onder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.
3.7 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties, offertes en vermelde gegevens binden Sendsteps niet.

Artikel 4 Intellectuele eigendom

4.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, apparaten of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Sendsteps of diens licentiegevers. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de software of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
4.2 De klant verwerft uitsluitend een beperkte, persoonlijke, niet-commerciële, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare gratis licentie voor het downloaden, installeren en gebruiken van de software op zijn computer, met als enig doel de toepassingen die uitdrukkelijk door Sendsteps zijn geleverd. De klant zal de software niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken. Slechts ten behoeve van intern gebruik, zoals voor het maken van een back-up, is het de klant toegestaan een beperkt aantal kopieën te maken.
4.3 De licentie is niet overdraagbaar. Het is de klant niet toegestaan de software te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welke doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen of een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de software.
4.4 De klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde software en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Sendsteps of diens licentiegevers bevatten. De klant verbindt zich deze software en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de klant die niet noodzakelijkerwijs de software, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
4.5 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de software, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de software.
4.6 De klant zal geen wijzigingen, het maken van afgeleide werken, vertaling, reverse engineering, decompilatie, demontage of hacken van de software of enig onderdeel ervan ondernemen, veroorzaken, toelaten of goedkeuren, tenzij voor zover wettelijk is toegestaan.
4.7 Het is de klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde software te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd.
4.8 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Sendsteps zich de rechten en bevoegdheden voor die Sendsteps toekomen op grond van de Auteurswet.
4.9 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Sendsteps de vrijheid om het geleverde te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Sendsteps zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sendsteps het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.3 Sendsteps is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door Sendsteps verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Sendsteps gewenst, heeft verstrekt.
5.4 Sendsteps is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het product (tijdelijk) te blokkeren of bepaalde functies van het product (tijdelijk) uit te schakelen, voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud of het verrichten van (noodzakelijke) updates/verbeteringen van het product. De klant heeft indien de tijdelijke onbeschikbaarheid van het product niet onredelijk lang is geen recht op schadevergoeding van Sendsteps. Sendsteps spant zich in om in deze gevallen de overlast tot een absoluut minimum te beperken en zal – indien mogelijk – de klant tijdig inlichten.
5.5 Sendsteps is steeds gerechtigd de klant te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). Sendsteps is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.
5.6 Sendsteps behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken aanvullende functies toe te voegen aan of programmacorrecties, updates en upgrades te leveren voor de software. Sendsteps is niet verplicht de klant volgende versies van de software ter beschikking te stellen. Indien de klant een nieuwe versie van de software wenst down te loaden, te installeren of te gebruiken, dient de klant mogelijk een vernieuwde versie van deze algemene voorwaarden te accepteren.

Artikel 6 Ontwikkeling van programmatuur

6.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Sendsteps zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de klant te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan de klant instaat.
6.2 Sendsteps is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
6.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 4 verkrijgt de klant het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan de klant ter beschikking worden gesteld en is de klant gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
6.4 Sendsteps heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Sendsteps zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Sendsteps de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 8 Verplichtingen van de klant

8.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur en ruimtes, waarvan Sendsteps aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sendsteps worden verstrekt.
8.2 Indien de klant programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan Sendsteps ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Sendsteps voorgeschreven specificaties. Sendsteps is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Sendsteps.
8.3 De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur welke gebruikt wordt voor het benaderen en gebruiken van het product.
8.4 De klant is gehouden Sendsteps onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
8.5 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Sendsteps onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
8.6 De inhoud van de resultaten die door gebruikmaking van de software wordt gemaakt, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de persoon die deze inhoud ontvangt. De klant aanvaardt dat door gebruik te maken van de software en de diensten de klant blootgesteld kan worden aan inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of anderszins ongewenst is en dat de klant voor eigen risico van de software en de diensten gebruik maakt.
8.7 De klant vrijwaart Sendsteps voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
8.8 De klant dient de software alleen te gebruiken voor wettige doeleinden. Het is de klant niet toegestaan:
a. communicatie op te vangen of te monitoren, te beschadigen of te wijzigen die niet voor de klant bedoeld is;
b. spiders, virussen, wormen, Trojaanse paarden, tijdbommen of andere codes of instructies te gebruiken die bedoeld zijn om de software of de communicatie te verstoren, te wissen, te beschadigen of te demonteren;
c. gebruik te maken van materiaal of content waarop het intellectuele eigendomsrecht van derden van toepassing is, tenzij de klant daartoe een licentie of de toestemming heeft van de eigenaren van die rechten.
8.9 De klant vrijwaart Sendsteps van alle vorderingen, verplichtingen en kosten, inclusief advocaatkosten, en neemt zelf de verdediging op zich van vorderingen die voortvloeien dan wel verband houden met:
a. schending of handelen in strijd met de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de wet door de klant;
b. schending van rechten van derden door de klant;
c. gebruik of misbruik van de software door de klant.
8.10 De klant stelt Sendsteps steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn bank- of gironummer.
8.11 De klant onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Sendsteps het versturen van ongevraagde SMSberichten niet toe. De klant dient zich te houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
8.12 Zonder toestemming van Sendsteps is het de klant verboden de door Sendsteps verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
8.13 De klant verklaart door het aanleveren van materiaal aan Sendsteps, dat al het door de klant aan Sendsteps verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de klant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Sendsteps te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 9 Levering en leveringstermijn

9.1 De door Sendsteps opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
9.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan Sendsteps slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
9.3 In het geval dat een door Sendsteps met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven of ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
9.4 De klant is ver¬plicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontsta¬ne kosten voor zijn rekening.
9.5 Eventuele verzend- of transportkosten worden apart aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 10 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11 Tarieven en tariefwijziging

11.1 De opgegeven tarieven zijn exclusief BTW.
11.2 Indien tarieven stijgen in de periode tussen het aangaan van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen 10 werkdagen na mededeling van de tariefverhoging door Sendsteps.
11.3 Tariefwijziging na de totstandkoming van de overeenkomst ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling is toegestaan en is geen grond voor ontbinding.

Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden binnen maximaal 30 dagen na de factuurdatum en tevens minimaal 7 dagen vóór het eerste gebruik van product en/of dienst, op een door Sendsteps aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
12.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Sendsteps de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
12.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Sendsteps op de klant onmiddellijk opeisbaar.
12.4 Een betaling door de klant strekt primair ter voldoening van de door Sendsteps gemaakte invorderingskosten, vervolgens van de rente en tenslotte van de hoofdsom.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud en retentie

13.1 Alle door Sendsteps geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Sendsteps totdat de klant alle verplichtingen uit alle met Sendsteps gesloten overeenkomsten is nagekomen.
13.2 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Sendsteps zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.4 De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
13.5 Door Sendsteps geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
13.6 Voor het geval dat Sendsteps haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Sendsteps of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Sendsteps zich bevinden en die zaken terug te nemen.
13.7 Sendsteps kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Sendsteps verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 14 Annulering

De klant is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Sendsteps met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Sendsteps ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Sendsteps geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Sendsteps reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Annulering binnen de termijn van 1 week voor de uitvoering brengt een schadevergoeding van 50% van de totaalprijs met zich mee.

Artikel 15 Ontbinding en opschorting

15.1 Sendsteps is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
15.2 Sendsteps is bevoegd zonder gerechtelijke tussenkomst de nakoming van de verplichtingen op te schorten dan wel het gebruik van de software en de diensten te begrenzen of te beëindigen dan wel het account van de klant te verwijderen, indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst Sendsteps omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
b. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid (nog) niet is verstrekt of onvoldoende is;
c. de klant de bepalingen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de wet niet nakomt;
d. de klant de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt;
e. de klant zich inlaat met frauduleuze, immorele of illegale activiteiten;
f. de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele word gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd;
g. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 16 Gevolgen van beëindiging van de overeenkomst

Na beëindiging van de overeenkomst:
a. komen alle licenties en rechten op het gebruikmaken van de software onmiddellijk te vervallen en dient de klant onmiddellijk te stoppen met iedere vorm van gebruikmaking van de software;
b. is de klant verplicht de software onmiddellijk van alle vaste schijven, netwerken en andere opslagmedia te verwijderen en dient de klant alle kopieën van de software die in zijn bezit of onder zijn beheer vallen te vernietigen.

Artikel 17 Klachten en verjaring

17.1 Klachten behoren binnen 10 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de klant bij Sendsteps te zijn ingediend.
17.2 Indien een klacht gegrond is, zal Sendsteps haar verplichtingen zoals overeengekomen alsnog nakomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
17.3 Indien het alsnog nakomen niet meer mogelijk of zinvol is, zal Sendsteps slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 van deze algemene voorwaarden.
17.4 Alle aanspraken jegens Sendsteps die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Sendsteps zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 18 Afwijzing van garantie en aansprakelijkheid

18.1 De software wordt geleverd “in haar huidige staat”, zonder enige garantie. Sendsteps biedt geen enkele garantie op de geleverde software. Sendsteps kan dan ook niet garanderen dat de software werkt zonder onderbrekingen en/of vertragingen.
18.2 Sendsteps is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Sendsteps is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sendsteps kenbaar behoorde te zijn.
18.3 Sendsteps is niet aansprakelijk voor schade bij de klant of derden die het gevolg is van een handelen of nalaten van de klant of door de klant ingeschakelde derden.
18.4 Sendsteps is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is veroorzaakt doordat de klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of uit de wet.
18.5 Het gebruik van de sofware geschiedt voor rekening en risico van de klant. Sendsteps staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de software voor welk doel of gebruik dan ook.
18.6 In geen geval is Sendsteps aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant de software heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
18.7 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in de door Sendsteps geleverde en/of geïnstalleerde software, sluit Sendsteps iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.
18.8 Sendsteps is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van programmatuur en/of databanken en/of andere computerfaciliteiten.
18.9 Sendsteps aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Sendsteps in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
18.10 Sendsteps is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
18.11 Sendsteps is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur en/of apparatuur van de klant.
18.12 Sendsteps is nimmer aansprakelijk voor het ter beschikking stellen aan de klant van nieuwe versies van de software, of voor het besluit de klant geen nieuwe versie ter beschikking te stellen.
18.13 De klant vrijwaart Sendsteps voor alle aanspraken aan derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de klant aan een derde is geleverd en dat mede bestaat uit door Sendsteps geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.
18.14 Sendsteps is slechts op de vergoeding van een schade, welke dan ook, en door welke oorzaak dan ook, aan te spreken voor zover een schade het bedrag waarvoor zij zich voor schade heeft verzekerd niet te boven gaat. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht.

Artikel 19 Overmacht

19.1 Van overmacht aan de zijde van Sendsteps is onder andere sprake indien Sendsteps verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Sendsteps als in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
19.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Sendsteps ten gevolge waarvan Sendsteps haar verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
19.3 Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van Sendsteps langer dan 1 maand heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
19.4 Voor zover Sendsteps ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sendsteps gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 Duur en beëindiging van een jaarcontract

20.1 De overeenkomst voor de geleverde diensten (onder een jaarcontract) wordt aangegaan voor een minimum termijn van 12 maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 1 jaar.
20.2 De overeenkomst voor diensten kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. De opzegging is geldig indien deze door Sendsteps is bevestigd.

Artikel 21 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

21.1 Indien Sendsteps aan de klant bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de klant gehouden deze zaken binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
21.2 Indien de klant, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Sendsteps het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de klant te verhalen.

Artikel 22 Geheimhouding

22.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
22.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Sendsteps gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Sendsteps zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Sendsteps niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 23 Overdracht aan derden

Het is de klant niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sendsteps de rechten en plichten die volgen uit de overeenkomst dan wel uit deze algemene voorwaarden over te dragen aan derden.

Artikel 24 Slotbepalingen

24.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
24.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
24.3 Op elke overeenkomst tussen Sendsteps en de klant is Nederlands recht van toepassing.
24.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Sendsteps worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Sendsteps gevestigd is.

Prijzen en Brochure

×
Log in to checkout
×
Logged in successfully! You can now continue using the website