Betrek uw online & hybride publiek met Sendsteps Meer info Meer info

Privacyverklaring Sendsteps

Mei 2018

Sendsteps B.V. (hierna: ‘Sendsteps’) biedt een variatie van services en producten aan op het gebied van interactieve presentaties aan. Bij het verlenen van onze services, hebben wij respect voor de privacy van onze (potentiële) cliënten. Sendsteps zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

In onze privacyverklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Onze privacyverklaring is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. U kunt elk hoofdstuk uitklappen voor gedetailleerde informatie.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Sendsteps B.V., gevestigd aan Haarlemmerweg 321B, 1051 LG Amsterdam, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Sendsteps B.V., Haarlemmerweg 321B, 1051 LG Amsterdam, T +31(0)207163656, www.sendsteps.com, privacy@sendsteps.com.

Wat zijn de gegevensverwerkingen van Sendsteps en welke gegevens leggen wij daarbij van u vast?

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sendsteps verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze services en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, (zakelijke) adresgegevens, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, eventueel SEPA dan wel creditcard gegevens (opgeslagen bij derde partij en zonder toegang voor Sendsteps), gegevens over uw activiteiten op onze website en (eventuele) overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website, in correspondentie en/of tijdens telefonisch contact met Sendsteps.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Sendsteps heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van personen, die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming van ouders of voogd hebben gekregen. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via privacy@sendsteps.com, dan verwijdert Sendsteps de betreffende informatie.

Doel en grondslag van gegevensverwerking

Sendsteps verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het opstellen en afsluiten van een overeenkomst voor het leveren van onze producten en services;
  • Het aanmaken van een Admin User account;
  • Het kunnen verlenen van onze producten en services;
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  • Het opnemen van contact via telefoon of e-mailadres, indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
  • Het verstrekken van informatie over (wijzigingen van) onze services en producten;
  • Het afhandelen van het facturatieproces;
  • Marketingdoeleinden;
  • Het analyseren van surfgedrag om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen;
  • Een op Sendsteps rustende wettelijk verplichting, zoals bijvoorbeeld belastingwetgeving.
Geautomatiseerde besluitvorming

Sendsteps neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Marketing

Sendsteps heeft graag tevreden cliënten. Daarom versturen we enquêtes, waarin we feedback vragen over onze producten en dienstverlening. Indien u geen enquêtes meer van ons wenst te ontvangen, kunt u dat eenvoudig doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals opgenomen in deze privacyverklaring.

Wij willen u ook graag op de hoogte houden van events, speciale aanbiedingen of nieuws over (nieuwe) producten en services. Indien u geen nieuwsbrieven meer van ons wenst te ontvangen, kunt u dat eenvoudig doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals opgenomen in deze privacyverklaring.

Cookies

Sendsteps gebruikt cookies. Voor een nadere toelichting hierop, verwijzen wij u naar ons Cookie beleid https://www.sendsteps.com/cookie-statement/.

Sendsteps als verwerker

Er zijn onderdelen van onze services, waarvoor Sendsteps dient te worden aangemerkt als ‘verwerker’ onder de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Uw werkgever of de organisator van het evenement, waarbij de producten en diensten van Sendsteps worden gebruikt en ingezet, is de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking. Ingeval van vragen over de verwerking van persoonsgegevens in dit kader en de bescherming van uw gegevens, verzoeken wij u contact op te nemen met uw werkgever en/of de organisator. Deze privacyverklaring vindt hierop geen toepassing.

Met welke derde partijen delen wij persoonsgegevens?

Sendsteps deelt persoonsgegevens met derde partijen, zoals IT leveranciers, indien dit nodig is voor het uitvoeren van de door Sendsteps in het kader van haar dienstverlening met cliënten gesloten overeenkomsten of om te voldoen aan een eventuele op Sendsteps rustende wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sendsteps blijft verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen. Daarnaast verstrekt Sendsteps uw persoonsgegevens aan andere derden, ingeval wij hiervoor uw toestemming hebben verkregen.

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Indien doorgifte van persoonsgegevens plaatsvindt naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, zal Sendsteps zich ervan vergewissen dat een afdoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd en dat deze doorgifte in overeenstemming is met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Solliciteren bij Sendsteps

Gaat u solliciteren bij Sendsteps? Dan verzamelt Sendsteps diverse sollicitatiegegevens, zoals uw curriculum vitae en uw sollicitatiebrief of e-mail. Soms vragen wij ook getuigschriften en/of een Verklaring Omtrent Gedrag op te sturen en/of een assessment te laten doen waarvan wij –na uw toestemming- het rapport krijgen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Sendsteps bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om uw en onze doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Beveiliging

Sendsteps neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@sendsteps.com.

Uw rechten

U hebt op basis van privacywetgeving het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sendsteps. Tevens hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat inhoudt dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te laten sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@sendsteps.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Sendsteps wenst u er tevens op te wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Aanpassingen van onze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan te allen tijden door Sendsteps worden aangepast. Op onze website (www.sendsteps.com) vindt u altijd de meest recente versie. Door gebruik te maken van producten of services van Sendsteps of door het invullen van uw gegevens op de website van Sendsteps, gaat u akkoord met de privacyverklaring die op onze website staat.

Contact

Wilt u contact met ons opnemen of heeft u vragen over deze privacyverklaring? Vraag het uw Sendsteps’ contact persoon of neem contact met ons op per privacy@sendsteps.com.

sendsteps-logo-dark
Sendsteps Netherlands

Haarlemmerweg 321B, 1051 LG Amsterdam

Phone: +31 (0)20 716 3656
Email: contact@sendsteps.com

Sendsteps USA

Phone: +1 (310) 510-6488
Email: usa@sendsteps.com

Sendsteps Brazil

Av. Contorno, 6413, sl 603, São Pedro Belo Horizonte – MG, Cep: 30330-240

Phone: +55 (31) 3657-0181
Email: brazil@sendsteps.com